Skip to main content

La moglie devota: storia in dialetto

  • Paola Montonati

moglie 1A gh’érà ùnà dònà tàntà malisiùsà cà la minàvà ‘l so nòm…àl so òm pàn àl nàs cùmà la vurìvà.

“O mì àv vo-i tantà bén cà vurìs murì àl vos pòst”.

“Ma và”.

“No, nò, l’e vérà, l’e vérà”.

E lu àn càmpàgnà às favà bèl cui so amìs:

“Mi gh’o ùnà fònà ch’ la saros dispostà murì pàr mì, viàtàr àgh n’l nò ùnà dònà paràg”.

“Va là, babà – u, àt ménà pàr àl nas, màtttlà la provà”.

E dù o trì àl l’àn am…ama – istrà cùme àl du-ìvà fa. La si.. àl va cà la sirà e ‘l dìsà:

“Stasìrà a vènì nò drumì ansèmà tì, gh’o tròp càld, a dròmì ‘nt la casinà”.

E lè cun faclità s’è acuntintà.

Dagh un cusìn, ùnà ghràmà cuertà, e lu ‘l va’nt la casìnà; a gh’àvà un ghram linso, a s’è vu.. avultulà dènta.

E a’na cèrt’ùrà àl và ‘n stànsà… la donà, int al lec’ àmmà lé, la drumìvà còmudà, lòngà e làrgà ma ch’àgh piasìvà. E lu àl la tuccà ànt ùnà spàlà, le se vòltà:

“Ma chi sì?”.

“Son la mòrt e murtinà”.

“Andè pià ‘l me òm int la casìnà”.

moglie 2C’era una donna tanto maliziosa che menava sua marito per il naso come voleva.

“Io vi voglio tanto bene che vorrei morire al vostro posto”.

“Ma và…”.

“No, no, è vero, è vero”.

E lui in campagna si faceva bello con i suoi amici:

“Io ho una moglie che sarebbe disposta a morire per me, voialtri non avete una donna così”.

“Va là, babbeo, ti mena per il naso, mettila alla prova”.

E due o tre gli hanno insegnato come doveva fare. La sera, è tornato a casa e le ha detto:

“Questa sera non vengo a dormire con te, ho troppo caldo, dormirò nella cascina”.

E lei con facilità ci ha creduto.

Gli ha dato un cuscino, una vecchia coperta, e lui se n’è andato nella cascina; aveva un vecchio lenzuolo, vi si è avvoltolato dentro.

Ad una certa ora ritorna nella stanza. La donna, nel letto da sola, dormiva comoda, spaparanzata come più le piaceva. Lui la tocca una spalla, lei si volta:

“Ma chi siete?”.

“Sono la morte morticina”.

E lei risponde:

“Andate a prendere mio marito nella cascina”.

Pin It