Skip to main content

I salami del prevosto: facezia lomellina

salumi 1Una piccola facezia lomellina per sorridere insieme.

A gh’erà un pàes che le gènt l’érà tàntà pòvrà che l’unicà famiglià ch’ agh pudivà masà àl pursé a l’érà cùla dal prèv.
Lu àl ri-univà tut i sìr i giuvnòt a cà suà a j a fava càntà, agh cuntàvà di stòri.
Ma quànd l’a masa ‘l pursé lur i vidvàn tacà su tàca ‘l sufit tut i fil di salàm e gh’avn ùnà ghràn voià dà purtàghi vià.
A s’àn mìs ìn tèstà ànt àr trì o quàtàr e al l’àn cumbinà bèla.
J àn fài un pìcul bus in àl sufit e j àn fai àndà su ùnà cavàgnà.
Al prevost ch’as ciamàvà Giovànni, a l’érà lì cun i giuvnòt ch’al parlàvà e ‘l vàddà gni su sta cavàgnà:
“Ma sì ch’agh sùcédà?”
E da l’àlt, cun ‘na bèlà vus:
“E’ per la ghiri di pàdre Giovànni
che Dì-u àl là cìamà qua…fin quassù”
“Ma mì a sarissà prùnt”
“Cumìncià màt i to salàmi
e po’t vènà ‘ncà tì”
Al pràvost àn quatr e quart òt, àl mòntà ànt i spàl d’un fio, tàià du o trè tirùl’d salàm, e j à butà ànt la cavàgnà cui là i tiran su la cavàgnà e ‘s nà vàn e ‘l prevòst àl rèstà lì, e’l sa nò rèndàs cunt àd si ch’al gh’e capità.
La sìrà dòp la cavàgnà la véna su ‘ncùrà:
“Pàr la ghlorià àd san…àd padre Giovanni
che Dì-u la ciamà lassù
màttà dentà ‘ncà la bundiolà
e po venà su”
Ma padre Giovanni l’erà furb, l’a guardà ‘n àlt e l’a dii:
“Tà m’e ciula ‘na voltà
t àm ciulare mai pù“

salumi 2C’era un paese dove la gente era tanto povera che l’unica famiglia che poteva uccidere il maiale era quella del prevosto.
Lui riuniva tutte le sere i giovanotti a casa sua e li faceva cantare, gli raccontava della storie.
Ma quando ammazzava il maiale loro vedevano appesi al soffitto tutti i salumi in fila e avevano una gran voglia di portarglieli via.
In tre o quattro l’hanno pensata bene bene e gliel’hanno combinata bella.
Hanno fatto scendere un canestro da un piccolo buco nel soffitto.
Il prevosto si chiamava Giovanni, era lì con i giovanotti che parlava e vede venir giù questo canestro:
“Ma che succede?”.
E dall’alto, con una bella voce:
“Per la gloria di padre Giovanni
che Dio ha chiamato quassù”.
“Ma io sarei pronto”.
“Comincia a mettere i salami
e poi vieni su anche tu”.
Il prevosto, in quattro e quattr’otto, sale sulle spalle di un ragazzo, taglia due o tre file di salami, quelli tirano su il canestro e se ne vanno e il prevosto resta li, non sa rendersi conto di quel che è capitato.
La sera dopo il canestro scende ancora:
“Per la gloria di padre Giovanni
che Dio chiama lassù
metti qui dentro la bondiola
e poi vieni su”.
Ma padre Giovanni era furbo, ha guardato in alto e ha detto:
“Mi hai fregato una volta
non mi freghi più” .

Pin It